Oprichten


U kunt een stichting of een vereniging oprichten bij notariële akte of bij testament. De Besloten Vennootschap (BV) kan uitsluitend opgericht worden bij notariële akte.

Op 1 oktober 2012 is de wet voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in werking getreden. Hierdoor is het eenvoudiger om een BV op te richten. Statuten van bestaande BV’s kunnen worden aangepast, zodat zij ook van de nieuwe mogelijkheden kunnen profiteren. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

1. Aandeelhouders krijgen meer vrijheid bij de inrichting van de statuten.
2. Het verplichte startkapitaal van 18.000 euro is vervallen .
3. De bankverklaring en de accountantscontrole bij de inbreng zijn afgeschaft.
4. Het wordt mogelijk te kiezen voor vrij overdraagbare aandelen.
5. Het wordt eenvoudiger om buiten de AVA besluiten te nemen.
6. Het wordt mogelijk te werken met aandelen zonder stemrecht of winstrecht.

De notaris legt de statuten van de BV voor u vast in de oprichtingsakte. In de statuten staan zaken als:

  • het nominale bedrag van de aandelen;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;
  • de bevoegdheden van de diverse organen en de manier waarop zij vergaderen;
  • de regels voor de overdracht van aandelen.

De BV moet ten slotte ingeschreven worden in het Handelsregister, om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen. Deze inschrijving wordt normaal gesproken door de notaris begeleid.

Wilt u meer advies over het oprichten van een BV neem dan vrijblijvend contact met ons op.